IT       DE       NL

Opdrachtgever en verantwoordelijk voor de inhoud

Ferienregion Ortlergebiet im Nationalpark Stilfserjoch Genossenschaft

Hauptstraße 23
39029 Sulden

T. +39 0473 61 30 15
info@ortlergebiet.it
www.ortlergebiet.it

UID: IT02302360215

Kunstrichting / conceptie / webdesign

Malthe Wöhler

Auf’m Kamp 47
51674 Wiehl
Deutschland
malthewoehler@icloud.com

Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat wij geen enkele invloed hebben op de inhoud of de vormgeving van de pagina’s die vanaf deze website worden gelinkt. Wij aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid of garantie voor de inhoud van de gelinkte pagina’s. Wij distantiëren ons uitdrukkelijk van de op deze pagina’s geuite mening, aangezien deze mening niet altijd overeenkomt met de onze.

privacy

Privacybeleid
Datum van inwerkingtreding: 25/05/2018

In overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD informeren wij u hierbij dat wij persoonsgegevens van klanten en leveranciers verwerken, evenals gegevens van personen die ons bedrijf vrijwillig hun persoonsgegevens verstrekken (persoonlijk, per telefoon, fax of e-mail) en van personen waarvan de gegevens door derden zijn overgenomen, bijvoorbeeld bij het verzamelen van externe gegevens voor bedrijfsinformatie, openbare telefoongidsen, etc., waarbij het in het laatste geval uitsluitend gaat om persoonsgegevens met een gemeenschappelijk/alledaags karakter.
Onze onderneming garandeert, binnen het kader van de wettelijke voorschriften, dat de verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd met inachtneming van de fundamentele rechten en vrijheden en de waardigheid van de betrokken persoon, met bijzondere aandacht voor de vertrouwelijkheid, de persoonlijke identiteit en het recht op bescherming van persoonsgegevens.

Doeleinden van de gegevensverwerking:

Vervulling van wettelijke verplichtingen, verplichtingen die voortvloeien uit verordeningen, communautaire normen en burgerlijk en fiscaal recht
Vervulling van eventuele contractuele verplichtingen ten aanzien van de betrokken persoon
Uitvoering van activiteiten in het kader van de bedrijfsactiviteiten van onze onderneming, zoals het invullen van interne statistieken, voor facturatiedoeleinden en voor het voeren van een klanten/leveranciers-boekhouding
Doelstellingen van zakelijke aard, zoals het verzenden van zakelijke informatie en reclamemateriaal (per post, fax en e-mail), marketing en marktonderzoek
Bescherming van de activa en het beheer van de passiva
Doelstellingen op het gebied van verzekeringen, met name kredietverzekeringen
het gebied van de communicatie en de verspreiding van gegevens.

In verband met de hierboven aangegeven doeleinden worden uw persoonlijke gegevens indien nodig doorgestuurd:

aan overheidsdiensten en -autoriteiten, indien de wet daarin voorziet
aan kredietinstellingen waarmee onze onderneming zakelijke relaties onderhoudt voor de administratie van vorderingen/verplichtingen en voor het verkrijgen van financieringen
aan alle natuurlijke en/of rechtspersonen, openbare en/of particuliere personen (juridische, administratieve en fiscale adviesbureaus, rechtbanken, Kamers van Koophandel, etc.) indien de verzending noodzakelijk of nuttig is voor de uitoefening van onze activiteit.
aan leveranciers/fabrikanten, voor de uitvoering van orders
De persoonlijke gegevens die door ons bedrijf worden verwerkt, zijn niet onderhevig aan enige verspreiding.

Welke informatie verzamelen we van u en voor hoe lang?

1. informatie die door de gebruiker wordt verstrekt en automatisch wordt verzameld

De persoonlijke gegevens die door ons bedrijf worden opgeslagen, worden rechtstreeks bij klanten of derden verzameld, zoals in de hypothese dat het bedrijf gegevens van externe bedrijven verwerft voor commerciële informatie, marktonderzoek, directe aanbiedingen van producten of diensten. Voor dit laatste type gegevens wordt een informatieve nota verstrekt bij de registratie of in ieder geval niet later dan de eerste mogelijke mededeling.

Bovendien kan ons bedrijf met betrekking tot door de klant gevraagde operaties gegevens bewaren die door de wet als “gevoelig” worden gedefinieerd. Voor hun behandeling is volgens de wet specifieke toestemming nodig.

Wanneer u onze platforms bezoekt, kunnen we informatie verzamelen over de gebruikte apparaten en de netwerken waarmee u verbonden bent bij het gebruik van onze diensten, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en, indien van toepassing, met uw toestemming. Dit kan de volgende informatie bevatten: IP-adres, inloggegevens, browsertype en -versie, browser plug-in types en -versies, besturingssysteem en -platform, advertentie-ID, bezoekinformatie inclusief de clickstream URL naar, van en naar onze platforms, bekeken of gezochte producten, downloadfouten, duur van het bezoek aan bepaalde pagina’s, interactie op de pagina’s en elk telefoonnummer dat gebruikt wordt om ons klantenservicenummer te bellen. We verzamelen deze informatie met behulp van verschillende technologieën, waaronder cookies (zie ons cookiebeleid voor meer informatie).

2. 2. Bewaring van gegevens
De bewaartermijn van de gegevens staat hieronder vermeld.

type gegevensverwerking:

De gegevensverwerking kan al dan niet met behulp van elektronische en in ieder geval automatische middelen worden uitgevoerd en omvat alle voor de betrokken gegevensverwerking geplande en noodzakelijke handelingen. In ieder geval wordt de gegevensverwerking uitgevoerd met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen die de veiligheid en vertrouwelijkheid ervan garanderen.

Adverteren online

Om advertenties op basis van uw interesses aan te bieden en gerichte online reclame te tonen op basis van het gebruik van cookies, kunnen we de door cookies verzamelde informatie ook combineren met andere informatie die we hebben verzameld. Als u niet wilt dat informatie wordt verwerkt via het gebruik van cookies, raadpleeg dan onze Cookies-sectie voor instructies over hoe u deze informatie kunt bekijken en uitschakelen. Houd er rekening mee dat de uitsluiting van op belangen gebaseerde reclame niet verhindert dat er reclame wordt getoond die niet gebaseerd is op uw interesses.

Derden die als verwerkers van een dergelijke contractuele verwerking optreden, garanderen dat zij de van de cliënt ontvangen gegevens niet zullen opslaan en niet voor andere doeleinden zullen gebruiken. Onze aannemers zijn contractueel verplicht om dezelfde gegevensbeschermings- en beveiligingsnormen te gebruiken en wij zorgen ervoor dat deze in acht worden genomen.

Navigatiegegevens in het kader van onze internetinformatiedienst:

De computersystemen en -procedures die voor de werking van de website www.visitortler.com zijn voorzien, verwerven tijdens hun normale werking bepaalde persoonsgegevens waarvan de overdracht inherent is aan het gebruik van gegevensuitwisselingsprotocollen op het internet.

Dit is informatie die niet wordt verzameld om te worden geassocieerd met geïdentificeerde personen, maar die het mogelijk maakt om gebruikers te identificeren door middel van verwerking en associatie met gegevens die in het bezit zijn van derden. Deze categorie gegevens omvat de IP-adressen of domeinnamen van de computers die verbinding maken met de website, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde bronnen, het tijdstip van de aanvraag en andere parameters met betrekking tot de overdracht en de computeromgeving van de gebruiker.

Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het verzamelen van anonieme statistische informatie bij het gebruik van de website en om te controleren of de website correct functioneert. De gegevens in kwestie kunnen worden gebruikt om de aansprakelijkheid vast te stellen in geval van strafbare feiten waarbij gebruik wordt gemaakt van informatietechnologie ten nadele van onze website.

Overdracht van de gegevens naar het buitenland:

Het kan zijn dat wij uw gegevens moeten overdragen aan dienstverleners in niet-Europese landen (EER). De EER bestaat uit landen van de Europese Unie en Zwitserland, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, die worden beschouwd als landen met een gelijkwaardige wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy. Dit type gegevensoverdracht kan plaatsvinden als onze servers (d.w.z. waar we gegevens opslaan) of onze leveranciers en dienstverleners zich buiten de EER bevinden of als u onze producten en diensten gebruikt terwijl u zich in landen buiten de EER bevindt vanuit dit gebied.
De bijgewerkte lijst van derde landen waarnaar de Vennootschap gegevens mag overdragen is op verzoek beschikbaar voor de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.
Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat deze in overeenstemming is met dit Privacybeleid en dat deze wordt geregeld door standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en die een adequate bescherming van de betrokkenen waarborgen.

De basisverordening inzake gegevensbescherming 679/2016 geeft de betrokkene de mogelijkheid om bepaalde rechten uit te oefenen. In het bijzonder heeft hij/zij het recht om informatie te verkrijgen of en welke gegevens over hem/haar bestaan en om in een begrijpelijke vorm te worden geïnformeerd over deze gegevens, hun oorsprong en de reden en het doel van hun verwerking, alsmede informatie over de eigenaar en de met de verwerking belaste personen en de personen en categorieën van personen aan wie deze gegevens kunnen worden meegedeeld.

De betrokkene heeft het recht zijn of haar gegevens bij te werken, te corrigeren en aan te vullen, alsmede te verzoeken dat de gegevens worden gewist, geblokkeerd en omgezet in anonieme gegevens indien de verwerking in strijd is met de wettelijke bepalingen. Hij/zij heeft het recht om zich om legitieme redenen te verzetten tegen de gehele of gedeeltelijke verwerking van zijn/haar gegevens, en zonder legitieme reden, indien de gegevens worden gebruikt voor commerciële informatie, verzending van reclamemateriaal, directe verkoop, marktonderzoek en opiniepeilingen.
Bovendien zal vanaf 25 mei 2018 het recht op gegevensoverdracht worden toegekend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.
Als u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde instantie voor gegevensbescherming (Garante della Privacy) of om juridische stappen te ondernemen.

De rechten kunnen worden uitgeoefend door de betrokken partij of door een door haar aangewezen persoon, door middel van een verzoek aan de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Ferienregion Ortlergebiet im Nationalpark Stilfserjoch Genossenschaft – Hauptstraße 72 – 39029 Sulden – mit Einschreiben oder eMail an info@ortlergebiet.it worden bevestigd.

Data controller:

Ferienregion Ortlergebiet im Nationalpark Stilfserjoch Genossenschaft
Hauptstraße 72
39029 Sulden
T. +39 0473 61 30 15
info@ortlergebiet.it

Tijden voor de opslag van persoonlijke gegevens

De verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de informatie in dit privacybeleid. Met betrekking tot de opslag van de door ons verwerkte gegevens informeren wij u over de volgende bewaartermijnen:
5 jaar na de laatste gegevensverwerking, met betrekking tot de gevestigde zakelijke relatie;
5 jaar na het verstrijken van de gecommuniceerde geldigheidsduur van het aanbod.
De volgende categorieën persoonsgegevens kunnen voor verschillende periodes worden opgeslagen:
De financiële gegevens (bv. betalingen, terugbetalingen, enz.) worden bewaard gedurende de periode die door de toepasselijke belasting- en boekhoudvoorschriften wordt vereist;
Alle door de gebruiker gegenereerde inhoud (bijv. commentaar en beoordelingen) is anoniem, maar blijft beschikbaar op onze platformen.

Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een kleine tekst die naar de computer wordt gestuurd om de browser van de bezoeker te identificeren of om informatie en instellingen in de browser op te slaan. U kunt de cookies van uw browser ook weigeren door de instelling van uw browser uit te schakelen waarmee u de cookies kunt weigeren. Als u deze instelling echter selecteert, is het mogelijk dat u bepaalde delen van de website niet kunt bereiken of dat deze niet meer volledig functioneren.

De volgende cookies worden gebruikt op deze website en op de subdomeinen:

Navigatiecookies zijn nodig voor de normale navigatie en het gebruik van de website, zonder deze cookie kan de website mogelijk geen toegang krijgen tot functies of kunnen deze niet goed functioneren.

Functionaliteitscookies door het opslaan van uw instellingen, deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website. Ze registreren de instellingen die u hebt gemaakt (bijv. gebruikersnaam of taal) en maken het mogelijk de website te verbeteren.

Prestatiecookies kunnen van ons of van een derde partij afkomstig zijn. De informatie die door deze cookies wordt verzameld is anoniem en wordt niet gebruikt voor het verzamelen van persoonlijke informatie of voor reclamedoeleinden.

Cookies voor marketing- en retargetingdoeleinden worden gebruikt door derden en worden gebruikt om reclame weer te geven. Er wordt geen persoonlijke informatie verwerkt, maar er wordt wel een verbinding gemaakt met uw computer of andere apparaten door de daarin opgeslagen informatie te volgen.

.

Instructies voor het uitschakelen van cookies

Internet Explorer
Blokkeer of laat alle cookies toe

1. open Internet Explorer
2. ga naar “Hulpmiddelen” en naar “Internetopties”.
3. Selecteer het tabblad “Privacy” en beweeg de schuifregelaar naar boven om alle cookies te blokkeren.
4. Klik op OK om te bevestigen

Meer informatie https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox
Om cookies van alle websites te blokkeren:

1. Klik op de menuknop en selecteer Instellingen
Navigeer naar de Privacy sectie.
3. Ga naar de “Historie” instellingen en selecteer “Aangepaste instellingen maken”. Schakel het vinkje “Cookies van webpagina’s accepteren” uit en sla de instellingen op.

Voor meer informatie https://support.mozilla.org/de/kb/Cookies-blockieren

Google Chrome

1. Selecteer het pictogram Chrome Menu Chrome Menu
Selecteer Instellingen.
Selecteer Toon geavanceerde instellingen onderaan de pagina.
Selecteer in het gedeelte ‘Privacy’ de optie ‘Content Settings’.
Selecteer Blokkeer de gegevensopslag voor alle websites.
Selecteer Klaar.

Voor meer informatie https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de

Safari

1. open safari
2. Selecteer “Instellingen” in de systeembalk en vervolgens “Privacy” in het dialoogvenster dat wordt geopend.
3. in de sectie “Cookies accepteren” kunt u aangeven of en wanneer u wilt dat Safari de cookies van de websites opslaat. Klik voor meer informatie op de knop Help (aangegeven met een vraagteken).
4. voor meer informatie over de cookies die op uw computer zijn opgeslagen, klikt u op “Toon cookies”.

Meer informatie https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Hieronder vindt u een lijst van de gebruikte cookies op de website en een uitleg over hun doel en levensduur:

Naam: Google Analytics
Provider: Google LLC
Doel: Cookie van Google voor de analyse van de website. Genereert statistische gegevens over hoe bezoekers de website gebruiken.
Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy
Cookie naam: _ga,_gat,_gid
Cookie Duur: 2 jaar

Naam: Google Tag Manager
Provider: Google LLC
Doel: Cookie van Google om geavanceerde script- en eventafhandeling te controleren.
Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=de
Cookie naam: _ga,_gat,_gid
Cookie Duur: 2 jaar

Naam: Google AdSense
Provider: Google LLC
Doel. Cookie van Google, die wordt gebruikt voor het targeten en meten van advertenties.
Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=de
Gastheer(s): dubbelklik.net
Koekjesnaam: DSID, IDE
Cookie termijn: 1 jaar

Contact

Ferienregion Ortlergebiet im Nationalpark Stilfserjoch Genossenschaft
Hauptstraße 23
39029 Sulden

T. +39 0473 61 30 15
info@ortlergebiet.it
www.ortlergebiet.it